การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 2/2567ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อพ.สธ.–มรภ.สกลนคร)
📢ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 2/2567ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567
👉ลิงก์สมัคร คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/pFkAC หรือ https://citly.me/g9CQm
👉กำหนดการ คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/dvXPj
👉หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/RkYPX
👉รายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/TFoWr
📌พิกัดสถานที่ฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/adt31
📌สถานที่ : ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
👉กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม : จำนวน 80 คน
– ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา ที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับป้ายสนองพระราชดำริฯ ขึ้นไป
– ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
****หน่วยงานละ 2-3 ท่าน******
📢โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลิกที่นี่ : https://www.facebook.com/RSPGSNRU
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ประสานงาน นางสาวพรรณิกร ทาระขันธ์ โทร. 061 2211795
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 25

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อพ.สธ.–มรภ.สกลนคร)
📢ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567
👉ลิงก์สมัคร คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/wlhSk หรือ https://citly.me/kvaU1
👉กำหนดการ คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/PS162
👉หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/w6X53
👉รายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/cDUCN
📌พิกัดสถานที่ฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/adt31
📌สถานที่ : ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
👉กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม : ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่บริการวิชาการของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แก่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร และผู้สนใจ จำนวน 80 คน
💜โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลิกที่นี่ : https://www.facebook.com/RSPGSNRU
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ประสานงาน นางสาวพรรณิกร ทาระขันธ์ โทร. 061 2211795
อาจเป็นรูปภาพของ นิตยสาร, โปสเตอร์, ฟอร์เก็ตมีน็อต, ดอกลอเรลภูเขา และ ข้อความ

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2567

เผยเเพร่เมื่อ
📌ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อพ.สธ.–มรภ.สกลนคร)
📢ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2567
👉ลิงก์สมัคร คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/g6cyi
👉กำหนดการ คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/hAgWb
👉หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/g5qM8
👉รายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/6TwUz
📌พิกัดสถานที่ฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/adt31
📌สถานที่ : ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
📌สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจัดเตรียมมา คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หน่วยงานละ 1 -2 เครื่อง
👉กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม : ผู้บริหาร และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนส่วนถิ่น สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในจังหวัดสกลนคร (9 อำเภอ) นครพนม มุกดาหาร และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ที่สนใจ จำนวน 80 คน

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด ออกแบบตราผลิตภัณฑ์

เผยเเพร่เมื่อ
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราผลิตภัณฑ์จากกระบก📍
🔹ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การส่งผลงาน https://drive.google.com/…/1U2LLzi0k5…/view…
🔸ลิ้งค์ส่งผลงานเข้าประกวด https://forms.gle/fvkM6fMHjqLzfFYu5