การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 25

เผยเเพร่เมื่อ 73 เข้าชม
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อพ.สธ.–มรภ.สกลนคร)
📢ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567
👉ลิงก์สมัคร คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/wlhSk หรือ https://citly.me/kvaU1
👉กำหนดการ คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/PS162
👉หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/w6X53
👉รายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/cDUCN
📌พิกัดสถานที่ฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/adt31
📌สถานที่ : ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
👉กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม : ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในพื้นที่บริการวิชาการของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แก่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร และผู้สนใจ จำนวน 80 คน
💜โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลิกที่นี่ : https://www.facebook.com/RSPGSNRU
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ประสานงาน นางสาวพรรณิกร ทาระขันธ์ โทร. 061 2211795
อาจเป็นรูปภาพของ นิตยสาร, โปสเตอร์, ฟอร์เก็ตมีน็อต, ดอกลอเรลภูเขา และ ข้อความ