การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 2/2567ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567

เผยเเพร่เมื่อ 136 เข้าชม
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อพ.สธ.–มรภ.สกลนคร)
📢ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 2/2567ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567
👉ลิงก์สมัคร คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/pFkAC หรือ https://citly.me/g9CQm
👉กำหนดการ คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/dvXPj
👉หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/RkYPX
👉รายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/TFoWr
📌พิกัดสถานที่ฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/adt31
📌สถานที่ : ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
👉กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม : จำนวน 80 คน
– ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา ที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับป้ายสนองพระราชดำริฯ ขึ้นไป
– ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
****หน่วยงานละ 2-3 ท่าน******
📢โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลิกที่นี่ : https://www.facebook.com/RSPGSNRU
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ประสานงาน นางสาวพรรณิกร ทาระขันธ์ โทร. 061 2211795
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ