หัวข้อข่าว

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2567

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ( 9 ใบงาน )

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฎิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 17–20 มกราคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าประชุมกลุ่มฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562