ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม
เผยเเพร่เมื่อ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ขอเชิญผู้บริหาร ครู โรงเรียน  เข้าประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าประชุมกลุ่มฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าประชุมกลุ่มฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562  หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน ประจำปี 2562  ในวันพุธ ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ประธานคณะดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร

ประธานคณะดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร