ขอเชิญประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 1029 เข้าชม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ขอเชิญผู้บริหาร ครู โรงเรียน  เข้าประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร