ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในเรื่องการ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 พค 58 ]
: 184
: 197
: 192
: 189
: 202
: 171
: 172
: 165
: 199
: 215
: 163
: 145
: 156
: 169
: 184
: 180
: 182
: 185

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2]