ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในเรื่องการ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 พค 58 ]
: 188
: 201
: 197
: 193
: 207
: 176
: 177
: 170
: 202
: 220
: 167
: 149
: 160
: 173
: 189
: 185
: 187
: 190

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2]