ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในเรื่องการ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 พค 58 ]
: 234
: 287
: 267
: 271
: 296
: 257
: 260
: 264
: 224
: 227
: 274
: 340
: 252
: 228
: 204
: 279
: 276
: 273
: 260
: 253
: 251
: 232
: 252
: 261
: 286
: 296
: 283
: 252
: 252
: 240

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย