ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในเรื่องการ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 พค 58 ]
: 222
: 277
: 253
: 258
: 286
: 249
: 252
: 253
: 216
: 219
: 267
: 331
: 240
: 218
: 194
: 268
: 265
: 263
: 249
: 242
: 239
: 223
: 240
: 252
: 275
: 287
: 271
: 243
: 243
: 234

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย