ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในเรื่องการ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 พค 58 ]
: 208
: 262
: 237
: 245
: 273
: 234
: 239
: 239
: 203
: 208
: 252
: 316
: 229
: 208
: 183
: 256
: 250
: 247
: 234
: 230
: 226
: 210
: 227
: 239
: 260
: 272
: 259
: 230
: 230
: 219

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย