คณะทำงานโครงการอพ.สธ.-มรภ.สกลนคร

คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2558

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.มาลี  ศรีพรหม รองประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา รองประธานกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล รองประธานกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ รองประธานกรรมการ
8. อาจารย์รัฐพล  ฤทธิธรรม รองประธานกรรมการ
9. รองศาสตราจารย์อนันต์   ปานศุภวัชร กรรมการที่ปรึกษา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์  สายทอง กรรมการที่ปรึกษา
11. อาจารย์ ดร.สพสันติ์  เพชรคำ กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์  โพธิ์พรม กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ  เทียนกล่ำ กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  เทียนกล่ำ กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรกมล  สาฆ้อง กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมคำพี่ กรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์  สุรศร กรรมการ
19. อาจารย์บำรุง  รินทา กรรมการ
20. อาจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ กรรมการ
21. อาจารย์ ดร.ภัทรลภา  ฐานวิเศษ กรรมการ
22. อาจารย์ ดร.วิจิตรา สุจริต กรรมการ
23. อาจารย์ ดร.ณัฐพร ภูมิภักดิ์ กรรมการ
24. อาจารย์ ดร.ธนากร  ราชพิลา กรรมการ
25. อาจารย์พิจิกา ทิม  สุกใส กรรมการ
26. อาจารย์ทรงทรัพย์   อรุณกมล กรรมการ
27. อาจารย์ดนัยณัฐ   จิระวัฒนาสมกุล กรรมการ
28. อาจารย์ปาจารีย์  สุริยาชัยวัฒน์   กรรมการ
29. อาจารย์อุทุมพร  หลอดโค กรรมการ
30. อาจารย์วรางรัตน์   เสนาสิงห์ กรรมการ
31. อาจารย์ณัฐพงษ์   วงษ์มา กรรมการ
32. อาจารย์ครองใจ   โสมรักษ์ กรรมการ
33. อาจารย์นันทกาญจน์  เกิดมาลัย กรรมการ
34. อาจารย์วราธร  พรมนิล กรรมการ
35. อาจารย์สุพิชญา   นิลจินดา กรรมการ
36. อาจารย์เมธาวี   ยีมิน กรรมการ
37. อาจารย์วัชระ  อักขระ กรรมการ
38. อาจารย์ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม กรรมการ
39. อาจารย์ณีรนุช  วรไธสง กรรมการ
40. อาจารย์จิราภรณ์ จำปาจันทร์ กรรมการ
41. อาจารย์วิบูลย์สุข   ตาลกุล กรรมการ
42. อาจารย์สุวัสสา  ปั้นเหน่ง กรรมการ
43. อาจารย์สุดประไทย  บุพศิริ กรรมการ
44. อาจารย์เบญจพร   อุผา กรรมการ
45. อาจารย์วัชราภรณ์   เขาเขจร กรรมการ
46. อาจารย์วิชาญ   ฤทธิธรรม กรรมการ
47. นายศรีสุข  ผาอินทร์ กรรมการ
48. อาจารย์วีระศักดิ์   บำรุงตา กรรมการ
49. อาจารย์อำนาจ  สุนาพรม กรรมการ
50. อาจารย์อรุณฉาย  อุนาศรี กรรมการ
51. อาจารย์ศุภกร  อาจหาญ กรรมการ
52. อาจารย์ ดร.จินดา  จันดาเรือง กรรมการ
53. อาจารย์สถิตย์   ภาคมฤค กรรมการ
54. อาจารย์เพ็ญพรรษา   ปกาสิทธิ์ กรรมการ
55. อาจารย์นนทวรรณ   แสนไพร กรรมการ
56. อาจารย์ภัทรดร   จั้นวันดี กรรมการ
57. อาจารย์จินดา   ลาโพธิ์ กรรมการ
58. อาจารย์ ดร.สุรชัย   ชินบุตร กรรมการ
59. อาจารย์ผกาพรรณ   วะนานาม กรรมการ
60. อาจารย์ประวิทย์  อ่วงอารีย์ กรรมการ
61. นางสาวจินตนา ลิน  โพธิ์ศาล กรรมการ
62. นายนัทพงษ์ ยศ  ไชยวิบูลย์ กรรมการ
63. นางสาวกนกวรรณ   วรดง กรรมการ
64. นายสมบัติ  บุญกอง กรรมการ
65. นายณัฏฐวุฑท์  กุตระแสง กรรมการ
66. นางสาวนิชานันท์ กาบเกสร กรรมการ
67. นางกฐิน  จันทร์ทิบุตร กรรมการ
68. นางนันทกา   ลุนราช กรรมการ
69. อาจารย์จิราภรณ์  สุมังคะ กรรมการและเลขานุการ
70. อาจารย์กฤษณ์  พิเนตรเสถียร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
71. นางสาวเนตรนภา  ทองลอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่
1. ดำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ระยะ 5 ปี ที่ห้า (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (โครงการ อพ.สธ.)
2. จัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของโครงการฯ (โครงการ อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและรายงานประจำปีงบประมาณ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่อธิการบดี และประธานคณะทำงานมอบหมาย


วันที่ : 15 พ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 730