เป้าหมายและวัตถุประสงค์

 

  

 

 เป้าหมายรวม

เพื่อพัฒนาบุคลากร  
            อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช  

 

                    ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย  

 

 

 วัตถุประสงค์

  • ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
 
 
  • ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
 
 
  • ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
 
   

 
   
 เป้าหมายคุณภาพ    
   


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เป็น
 เป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ 
มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 เห็นความสำคัญของผลประโยชน์แท้ 
และ
ไม่จาริกในโมหภูมิ
ดำเนินการใดด้วย
ความเพียรที่บริสุทธิ์ 
และ
ปัญญาที่เฉียบแหลม
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ : 15 พ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 680