คณะดำเนินงานโครงการอพ.สธ.-มรภ.สกลนคร

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
สนองพระราชดำริ  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 1
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 2
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 3
(อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์)

5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 4
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 5
(อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม)
7. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
รองประธานกรรมการ 6
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
8. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์)
9. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
(อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม)
10. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล)
11. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
12. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ)
13. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
(นายเกษม บุตรดี)
14. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน)
15. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา ผิวงาม)
16. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
(อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม)
17. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สพสันติ์ เพชรคำ)
18. ประธานสาขาวิชาชีววิทยา กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน)
19. อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา กรรมการ
(รองศาสตราจารย์อนันต์ ปานศุภวัชร)
20. อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา กรรมการ
(อาจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์)
21. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ)
22. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรรมการ
(อาจารย์ ดร.วิจิตรา สุจริต)
23. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐพร ภูมิภักดิ์)
24. อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์จิราภรณ์ สุมังคะ)
25. อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(อาจารย์กฤษณ์ พิเนตรเสถียร)

                                                                


วันที่ : 19 พ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 621